ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวนิดา ทองสุขใส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0817638374
อีเมล์ : wanida111liw@gmail.com
ที่อยู่ :
111/1 หมู่ 1 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2538 ปริญญาตรี วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาบันราชภัฎนครปฐม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2539 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี อาจารย์ 1 ระดับ 3
2547 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี อาจารย์ 2
2548 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี อาจารย์ 2
2549 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี 2555 จากสมาคมครูอำเภอท่ามะกา
2 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554 จากคุรุสภา