ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนิภา มหาโชติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : จิตวิทยาและการแนะแนว
เบอร์โทรศัพท์ : 0861681252
อีเมล์ : koonipa@gmail.com
ที่อยู่ :
6/2 หมู่ 6 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 ปริญญาตรี วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว สถาบันราชภัฎกาญจนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 สิงหาคม 2545 โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 เมษายน 2547 โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี อาจารย์ 1 ระดับ 4
24 ธันวาคม 2547 โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ครู คศ.1
4 ธันวาคม 2550 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ครู คศ.1
11 ธันวาคม 2555 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับดี ปี 2558 จากสมาคมครูอำเภอท่ามะกา
2 รางวัล ๑ แสนครูดีศรีสยาม ปี 2557 จากมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช
3 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556 จากคุรุสภา
4 ครูผู้สอนการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับดีเด่น ปี 2555 จาก สมาคมครูอำเภอท่ามะกา
5 รางวัลชนะเลิศ ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น ปี 2549 สมาคมครูอำเภอเลาขวัญ