ระดับประถมศึกษาตอนต้น

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอารีรัตน์ แก้วอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0813654123
อีเมล์ : yingyai_ka55@hotmail.com
ที่อยู่ :
208/158 หมู่ 3 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี วิชาเอกการศึกษาพิเศษ สถาบันราชภัฎนครราชสีมา
ปริญญาโท วิชาเอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ครูผู้ช่วย
ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2558 จาก สพฐ. ร่วมกับองค์กรงดเหล้า
2 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ปี 2558 จาก สพป.กจ.2
3 ครูดีเด่นอำเภอท่ามะกา ปี 2557 จาก สมาคมครูอำเภอท่ามะก