ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายจิรายุ ปิยภัณฑ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2560 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2559 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2561 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอกระทุ่มแบน
2560 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล