ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวธันย์ชนก ศรีโยธา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0972988795
อีเมล์ : luhan_sehun7@hotmail.com
ที่อยู่ :
127 ม.4 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ประถมศึกษาช้ันปีที่6 โรงเรียนดุสิตวิทยา
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัตนราษฏร์บำรุง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ ครูอัตราจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 วิทยากรสอนบรรยายนักศึกษา กศน.
2 ฝึกนักเรียนแข่งขันคัดลายมือระดับภาคกลาง ครั้งที่14