ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายภาณุวัฒน์ จันทร์แดง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0811731730
อีเมล์ : playmaker_me14@hotmail.com
ที่อยู่ :
83/2 ม.1 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ประถมศึกษาช้ันปีที่6 อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฏร์วิทยาคาร)
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองโพวิทยา
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล Young Referee สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์