ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวพรพนา ธุระศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศิลป
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : ่ีิ่ีิjubjub_2020@hotmail.com
ที่อยู่ :
4 ม.4 ต.หนองเป็ด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน
ปริญญาตรี วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี(สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
SWISS SHEEP FARM ช่างศิลป์
โรงเรียนวิสุทธรังษี ครูอัตราจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล