ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายกำชัย ยุกติชาติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0922823771
อีเมล์ : ิbankklabel@gmail.com
ที่อยู่ :
98/1 หมู่1 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ประถมศึกษาช้ันปีที่6 โรงเรียนวัดกลางบางพระ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2559 โรงเรียนวีรศิลป์ ครูอัตราจ้าง
2561 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล