ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวจรรยา ชมภู
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0888823135
อีเมล์ : chocolate_nana@hotmail.com
ที่อยู่ :
55/12 ต.ท่าเสา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
โรงเรียนบ้านคลองบางกก จ.สมุทรสงคราม
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ป.6 คะแนน O-net ผ่านระดับประเทศ ปี2560