ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวโสภิตานนต์​ ฉิมอ้อย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : นาฏศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ : 0970205107
อีเมล์ : Jaoying0737@gmail.com
ที่อยู่ :
37​ ม.8​ ต.หนองจอก​ อ.บ้านไร่​ จ.อุทัยธานี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สุพรรณบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ประกวดนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์​ เหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษา